نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در آستانة مراسم حج امام خمینی خطاب به مسلمانان ایران و جهان خصوصاً زائران بیت‏الله الحرام پیامی فرستادند. امام خمینی با اشاره به فلسفة سیاسی حج و خودباختگی ملل اسلامی در برابر غرب همگان را به شکستن بت‏های غربی فراخواندند و از دولت سعودی خواستند به وسوسة آخوندهای از خدا بی‏خبر گوش فرا ندهد و مسلمین را همانطور که وعده نموده است در مراسم حج و برائت از کفار و مشرکان آزاد بگذارند. امام تمام مسلمانان را به اتحاد و وحدت کلمه و قیام یکپارچه در برابر ابرقدرت‏ها فراخواندند.

در آستانة مراسم حج امام خمینی خطاب به مسلمانان ایران و جهان خصوصاً زائران بیت‏الله الحرام پیامی فرستادند. امام خمینی با اشاره به فلسفة سیاسی حج و خودباختگی ملل اسلامی در برابر غرب همگان را به شکستن بت‏های غربی فراخواندند و از دولت سعودی خواستند به وسوسة آخوندهای از خدا بی‏خبر گوش فرا ندهد و مسلمین را همانطور که وعده نموده است در مراسم حج و برائت از کفار و مشرکان آزاد بگذارند. امام تمام مسلمانان را به اتحاد و وحدت کلمه و قیام یکپارچه در برابر ابرقدرت‏ها فراخواندند.