نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام در مصاحبه با روزنامه لوموند تأکید کردند جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است.

* امام در مصاحبه با خبرنگار آلمانی درباره سرمایه های آلمان در ایران و نقش مردم در حکومت اسلامی توضیح دادند.

* در مصاحبه با نشریه البیرق امام خمینی درباره چگونگی برگزاری رفراندوم توضیح دادند.

* امام در سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج سه اصل بنیادین انقلاب را اعلام کردند:

1ـ عزل شاه و انقراض سلسله پهلوی.

2ـ برچیدن سلطنت.

3ـ تأسیس جمهوری اسلامی.

* امام در مصاحبه با روزنامه لوموند تأکید کردند جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است.
* امام در مصاحبه با خبرنگار آلمانی درباره سرمایه های آلمان در ایران و نقش مردم در حکومت اسلامی توضیح دادند.
* در مصاحبه با نشریه البیرق امام خمینی درباره چگونگی برگزاری رفراندوم توضیح دادند.
* امام در سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج سه اصل بنیادین انقلاب را اعلام کردند:
1ـ عزل شاه و انقراض سلسله پهلوی.
2ـ برچیدن سلطنت.
3ـ تأسیس جمهوری اسلامی.