نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای احمد جنتی مأموریت دادند ضمن عزیمت به شیراز اختلاف میان علمای شیراز، بیت شهید دستغیب و آقای حائری امام جمعه، را رسیدگی و برطرف نماید.

امام خمینی به آقای احمد جنتی مأموریت دادند ضمن عزیمت به شیراز اختلاف میان علمای شیراز، بیت شهید دستغیب و آقای حائری امام جمعه، را رسیدگی و برطرف نماید.