نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای سید حمید روحانی از عرض تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سیدمصطفی تشکر کردند.

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای یاسر عرفات از عرض تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی تشکر کردند و به جنایات استعمار و شاه پرداختند.

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای جلال الدین فارسی از عرض تسلیت ایشان به

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای سید حمید روحانی از عرض تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سیدمصطفی تشکر کردند.
* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای یاسر عرفات از عرض تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی تشکر کردند و به جنایات استعمار و شاه پرداختند.
* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای جلال الدین فارسی از عرض تسلیت ایشان به