نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در اولین روز ورود خود به قم پس از استقبال پرشور مردم قم از ایشان در مدرسه فیضیه سخنرانی کردند. در این سخنرانی امام ضمن برشمردن جنایات دودمان پهلوی، برضرورت بیداری و هوشیاری ملت در برابر عناصر مفسده جو تأکید کردند. امام تضعیف دولت و ارتش را محکوم کردند و بار دیگر تذکر دادند که ملت جمهوری اسلامی می خواهد نه جمهوری دموکراتیک اسلامی؛ امام به روزنامه ها تذکر دادند خودشان را اصلاح کنند و به اسلام و مسلمین خیانت نکنند. امام فرمودند: "تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، [حتی] بگویند که ما رژیم سلطنتی می خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی [را] می خواهیم!".

* امام خمینی در اولین روز ورود خود به قم پس از استقبال پرشور مردم قم از ایشان در مدرسه فیضیه سخنرانی کردند. در این سخنرانی امام ضمن برشمردن جنایات دودمان پهلوی، برضرورت بیداری و هوشیاری ملت در برابر عناصر مفسده جو تأکید کردند. امام تضعیف دولت و ارتش را محکوم کردند و بار دیگر تذکر دادند که ملت جمهوری اسلامی می خواهد نه جمهوری دموکراتیک اسلامی؛ امام به روزنامه ها تذکر دادند خودشان را اصلاح کنند و به اسلام و مسلمین خیانت نکنند. امام فرمودند: "تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، [حتی] بگویند که ما رژیم سلطنتی می خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی [را] می خواهیم!".