نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* دانشجویان تکنیکوم تهران و خانواده‏های شهدای سردشت با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس فرمودند: «من بنا ندارم کسی را تعیین کنم. ما همین اوصاف رئیس جمهور را و اوصاف وکلایی که بعد می‏خواهید... تعیین کنید باید بگویم و شما خودتان انتخاب کنید».

* پرسنل نیروی هوایی پایگاه «حر» و پرسنل هواپیمایی ژاندارمری با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی به بیان خطرات بی‏نظمی و بی‏انسجامی در کشور و به خصوص نیروهای مسلح پرداختند و فرمودند: «... [دشمنان] همه مقصدشان این است که ما را از باطن بپوشانند...». امام با اشاره به بی‏نظمی و سوءاستفاده از آزادی فرمودند: «... حالا که قلم آزاد شده [آیا] باید این طوری باشد که هرکس به دیگری هرچه دلش می‏خواهد بگوید و هرکس ... کاری بکنند که این مملکت از نظم بیرون برود؟ [آیا] آزادی این است؟ آن آزادی که در ممالکی که ما را می‏خواهند بخورند هست، این طور نیست؟ اگر این طور بود انسجام پیدا نمی‏کرد. این ترقیات را پیدا نمی‏کردند.آنها با اسم آزادی که در این مغز این جوان‏ها می‏اندازند، با اسم آزادی می‏خواهند شما را تحت حمایت خودشان قرار بدهند و آزادی را از شما سلب بکنند...».

* دانشجویان تکنیکوم تهران و خانواده‏های شهدای سردشت با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس فرمودند: «من بنا ندارم کسی را تعیین کنم. ما همین اوصاف رئیس جمهور را و اوصاف وکلایی که بعد می‏خواهید... تعیین کنید باید بگویم و شما خودتان انتخاب کنید».
* پرسنل نیروی هوایی پایگاه «حر» و پرسنل هواپیمایی ژاندارمری با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی به بیان خطرات بی‏نظمی و بی‏انسجامی در کشور و به خصوص نیروهای مسلح پرداختند و فرمودند: «... [دشمنان] همه مقصدشان این است که ما را از باطن بپوشانند...». امام با اشاره به بی‏نظمی و سوءاستفاده از آزادی فرمودند: «... حالا که قلم آزاد شده [آیا] باید این طوری باشد که هرکس به دیگری هرچه دلش می‏خواهد بگوید و هرکس ... کاری بکنند که این مملکت از نظم بیرون برود؟ [آیا] آزادی این است؟ آن آزادی که در ممالکی که ما را می‏خواهند بخورند هست، این طور نیست؟ اگر این طور بود انسجام پیدا نمی‏کرد. این ترقیات را پیدا نمی‏کردند.آنها با اسم آزادی که در این مغز این جوان‏ها می‏اندازند، با اسم آزادی می‏خواهند شما را تحت حمایت خودشان قرار بدهند و آزادی را از شما سلب بکنند...».