نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای سید احمد خمینی از وی خواستند تا از تبلیغ به نفع مرجعیت ایشان اکیداً خودداری شود.

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای سید احمد خمینی از وی خواستند تا از تبلیغ به نفع مرجعیت ایشان اکیداً خودداری شود.