نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* کادر رهبری جنبش امل به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام فرمودند: «... ایران و لبنان و... بقیة بلاد اسلامی هیچ فرقی با هم ندارند. عده‏ای می‏خواهند به اسم عربیت و عجمیت بین ملت‏ها اختلاف ایجاد کنند». امام در پایان دیدار فرمودند: «... من از اینکه آقای موسی صدر در بین شما نبوده است متأثرم. او مثل فرزند من است. او یک بازوی قوی برای اسلام بود».

* در آستانة حلول ماه رمضان، روحانیون تهران با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام ضمن تجلیل از نقش شهیدبهشتی و شهدای هفت تیر، بر سنگین بودن وظایف روحانیت تأکید کردند؛ امام توطئه جداکردن روحانیت از امور سیاسی را توطئه اجانب و استعمارگران دانستند.

* کادر رهبری جنبش امل به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام فرمودند: «... ایران و لبنان و... بقیة بلاد اسلامی هیچ فرقی با هم ندارند. عده‏ای می‏خواهند به اسم عربیت و عجمیت بین ملت‏ها اختلاف ایجاد کنند». امام در پایان دیدار فرمودند: «... من از اینکه آقای موسی صدر در بین شما نبوده است متأثرم. او مثل فرزند من است. او یک بازوی قوی برای اسلام بود».
* در آستانة حلول ماه رمضان، روحانیون تهران با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام ضمن تجلیل از نقش شهیدبهشتی و شهدای هفت تیر، بر سنگین بودن وظایف روحانیت تأکید کردند؛ امام توطئه جداکردن روحانیت از امور سیاسی را توطئه اجانب و استعمارگران دانستند.