نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به دنبال لغو تصویب نامه موجی از سرور و خوشحالی در اجتماع پدیدار گشت و امام خمینی به مناسبت آغاز درس رسمی حوزه در یک سخنرانی ضمن تشکر از مردم دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

* پیام امام خمینی به ملت ایران درباره لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی توسط دولت.

* به دنبال لغو تصویب نامه موجی از سرور و خوشحالی در اجتماع پدیدار گشت و امام خمینی به مناسبت آغاز درس رسمی حوزه در یک سخنرانی ضمن تشکر از مردم دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
* پیام امام خمینی به ملت ایران درباره لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی توسط دولت.