نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آقایان کروبی، نوری، هاشمیان و هادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‏ای به محضر امام خمینی از ایشان درمورد استفاده کاندیداها از وجوهات شرعیه و بیت المال و اموال دولتی و نیز معرفی کاندیدا از سوی گروه‏ها و جمعیت‏های مختلف سیاسی و مذهبی از تهران و یا قم، برای دیگر حوزه‏های انتخاباتی نظرخواهی کردند. امام خمینی در پاسخ فرمودند: «... هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی‏تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید... اینجانب به هیچ وجه و به هیچ کسی اجازه نمی‏دهم تا از سهم مبارک امام... یا از اموال دولت... اموال عمومی خرج انتخابات کند».

* امام خمینی در پاسخ به نامه آقای موسوی اردبیلی اجازه دادند که به پرونده‏های معوقه در دادگاه‏ها و دادسرای انقلاب با حفظ موازین شرعی و بدون تشریفات دست و پاگیر سریعاً رسیدگی شود.

* آقایان کروبی، نوری، هاشمیان و هادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‏ای به محضر امام خمینی از ایشان درمورد استفاده کاندیداها از وجوهات شرعیه و بیت المال و اموال دولتی و نیز معرفی کاندیدا از سوی گروه‏ها و جمعیت‏های مختلف سیاسی و مذهبی از تهران و یا قم، برای دیگر حوزه‏های انتخاباتی نظرخواهی کردند. امام خمینی در پاسخ فرمودند: «... هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی‏تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید... اینجانب به هیچ وجه و به هیچ کسی اجازه نمی‏دهم تا از سهم مبارک امام... یا از اموال دولت... اموال عمومی خرج انتخابات کند».
* امام خمینی در پاسخ به نامه آقای موسوی اردبیلی اجازه دادند که به پرونده‏های معوقه در دادگاه‏ها و دادسرای انقلاب با حفظ موازین شرعی و بدون تشریفات دست و پاگیر سریعاً رسیدگی شود.