نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آقای علی اکبر ناطق نوری نماینده امام در جهادسازندگی و مسئولان ستاد مرکزی جهاد با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به تحول روحی بزرگی که در ملت ایران پدید آمده و ستایش از حسن تعون و شجاعت ملت خواستار حفظ وحدت کلمه ملت ایران شدند و فرمودند: «... این وحدت کلمه ای را که از جانب غیر [از طرف خدا] به شما هدیه شده است، این امانت را حفظ کنید...». امام با اشاره به توصیه هایی که بعضی از اشخاص در پاریس به ایشان، درباره سیاست گام به گام، می کردند فرمودند: «... در پاریس مکرر... اتفاق افتاد که اشخاص دلسوز... می گفتند... مثلاً به تدریج پیش برود؛ و قدم به قدم مثلاً پیش برویم... من به بعضیشان گفتم... این نهضتی که الآن برپا شده است و همه مردم بزرگ و کوچک الآن توی خیابان دارند فریاد می زنند، اگر این نهضت خاموش بشود، شما دوباره می توانید یک همچو نهضتی درست کنید؟».

* روحانیون اهل سنت ترکمن صحرا با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی پس از اشاره به توطئه گروهک ها در کردستان و فراگیر بودن مشکلات و کمبودها در سراسر کشور فرمودند: «... سنی و شیعه مطرح نیست در اسلام؛ کرد و فارس مطرح نیست؛ در اسلام همه برادر با هم هستیم...».

* آقای علی اکبر ناطق نوری نماینده امام در جهادسازندگی و مسئولان ستاد مرکزی جهاد با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به تحول روحی بزرگی که در ملت ایران پدید آمده و ستایش از حسن تعون و شجاعت ملت خواستار حفظ وحدت کلمه ملت ایران شدند و فرمودند: «... این وحدت کلمه ای را که از جانب غیر [از طرف خدا] به شما هدیه شده است، این امانت را حفظ کنید...». امام با اشاره به توصیه هایی که بعضی از اشخاص در پاریس به ایشان، درباره سیاست گام به گام، می کردند فرمودند: «... در پاریس مکرر... اتفاق افتاد که اشخاص دلسوز... می گفتند... مثلاً به تدریج پیش برود؛ و قدم به قدم مثلاً پیش برویم... من به بعضیشان گفتم... این نهضتی که الآن برپا شده است و همه مردم بزرگ و کوچک الآن توی خیابان دارند فریاد می زنند، اگر این نهضت خاموش بشود، شما دوباره می توانید یک همچو نهضتی درست کنید؟».
* روحانیون اهل سنت ترکمن صحرا با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی پس از اشاره به توطئه گروهک ها در کردستان و فراگیر بودن مشکلات و کمبودها در سراسر کشور فرمودند: «... سنی و شیعه مطرح نیست در اسلام؛ کرد و فارس مطرح نیست؛ در اسلام همه برادر با هم هستیم...».