نسخه چاپی | ارسال به دوستان

قطع روابط ایران و لبنان به دلیل امتناع لبنان از تحویل سپهبد تیمور بختیار.

قطع روابط ایران و لبنان به دلیل امتناع لبنان از تحویل سپهبد تیمور بختیار.