نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به نامه مورخه 27 / 12 / 1363 آقای صانعی دادستان کل کشور در مورد اموال کسانی که در خارج از کشور زندگی می‏کنند یا به عللی برای تعیین تکلیف اموال خود مراجعه نمی‏کنند و استفتای دادستان از محضر ایشان که : «آیا اجازه می‏فرمایید در مواقع لزوم برای حفظ حقوق بیت المال در حکومت اسلامی آن اموال به قیمت عادلانه روز به ارگان‏ها و نهادها فروخته شود، لکن با شرط الزام خریدار به فروش به قیمت زمان مراجعه یامراجعه مالک در زمان معین یا خیر؟» امام خمینی فرمودند: «... در فرض مذکور و شروط مذکور مجازید».

در پاسخ به نامه مورخه 27 / 12 / 1363 آقای صانعی دادستان کل کشور در مورد اموال کسانی که در خارج از کشور زندگی می‏کنند یا به عللی برای تعیین تکلیف اموال خود مراجعه نمی‏کنند و استفتای دادستان از محضر ایشان که : «آیا اجازه می‏فرمایید در مواقع لزوم برای حفظ حقوق بیت المال در حکومت اسلامی آن اموال به قیمت عادلانه روز به ارگان‏ها و نهادها فروخته شود، لکن با شرط الزام خریدار به فروش به قیمت زمان مراجعه یامراجعه مالک در زمان معین یا خیر؟» امام خمینی فرمودند: «... در فرض مذکور و شروط مذکور مجازید».