نسخه چاپی | ارسال به دوستان

نمایندگان انجمن‏های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «... شما دو تعهد دارید: یکی اسلامی بودن خودتان، یکی اسلامی کردن آنجایی که این انجمن‏ها در آنجا هست...». امام دربارة بررسی سوابق اعضای انجمن‏های اسلامی فرمودند: «... اشخاصی که در این انجمن‏ها وارد می‏شوند شناسایی شده باشند، سابقة قبل از انقلابشان و در انقلاب چه کردند و چه بودند؟... . خود این فرد قبل از انقلاب متعهد به اسلام بوده است و بعد از انقلاب هم به همان حال باقی است یا نه؟...». امام تکلیف دیگر اعضای انجمن‏ها را داشتن افکار اسلامی و عمل به اوامر و اسلام دانستند. امام خمینی برداشتن روحیة استقلال‏طلبی تأکید کردند.

نمایندگان انجمن‏های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «... شما دو تعهد دارید: یکی اسلامی بودن خودتان، یکی اسلامی کردن آنجایی که این انجمن‏ها در آنجا هست...». امام دربارة بررسی سوابق اعضای انجمن‏های اسلامی فرمودند: «... اشخاصی که در این انجمن‏ها وارد می‏شوند شناسایی شده باشند، سابقة قبل از انقلابشان و در انقلاب چه کردند و چه بودند؟... . خود این فرد قبل از انقلاب متعهد به اسلام بوده است و بعد از انقلاب هم به همان حال باقی است یا نه؟...». امام تکلیف دیگر اعضای انجمن‏ها را داشتن افکار اسلامی و عمل به اوامر و اسلام دانستند. امام خمینی برداشتن روحیة استقلال‏طلبی تأکید کردند.