نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تسلیت ژنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت شفیق الوزان رئیس مجلس وزرای کشور لبنان، به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند.

* در پاسخ به تلگرام شیخ رشیدبن سعیدآل مکتوم نایب رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت الیاس سرکیس رئیس جمهور لبنان به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. امام در پیامشان اظهار امیدواری کردند که: «... امیدواریم این توطئه‏های ننگین و این اعمال شرم آور که در کشورهای مسلمان، و بخصوص ایران و لبنان، انجام می‏شود، ما را از دفاع اتهامات بی‏اساسی که به ما می‏زنند... و به ایجاد رابطه و خرید اسلحه از اسراییل... متهم می‏سازند بی‏نیاز سازد».

* اقشار مختلف مردم و مسلمانان سازمان امامیة پاکستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام فرمودند: «... انقلاب ایران انقلاب غیروابسته است، یک انقلاب دولتی نیست، یک انقلاب ارتشی نیست... .نظیر انقلاباتی که در طول تاریخ به دست انبیا انجام می‏گرفت... ملت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و... چنانچه هرکس و هرشخصیتی

* در پاسخ به پیام تسلیت ژنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت شفیق الوزان رئیس مجلس وزرای کشور لبنان، به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند.
* در پاسخ به تلگرام شیخ رشیدبن سعیدآل مکتوم نایب رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت الیاس سرکیس رئیس جمهور لبنان به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. امام در پیامشان اظهار امیدواری کردند که: «... امیدواریم این توطئه‏های ننگین و این اعمال شرم آور که در کشورهای مسلمان، و بخصوص ایران و لبنان، انجام می‏شود، ما را از دفاع اتهامات بی‏اساسی که به ما می‏زنند... و به ایجاد رابطه و خرید اسلحه از اسراییل... متهم می‏سازند بی‏نیاز سازد».
* اقشار مختلف مردم و مسلمانان سازمان امامیة پاکستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام فرمودند: «... انقلاب ایران انقلاب غیروابسته است، یک انقلاب دولتی نیست، یک انقلاب ارتشی نیست... .نظیر انقلاباتی که در طول تاریخ به دست انبیا انجام می‏گرفت... ملت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و... چنانچه هرکس و هرشخصیتی هم شهید بشود در این ملت اثری جز اینکه منسجم‏تر بشود... ندارد». امام خمینی با توجه به جنایات منافقین به مسؤولان زندان‏ها سفارش کردند: «... مبادا این اسباب این بشود که خشونت زیاد با اسیرها بکنند و... بدون دقت و... توجه یک وقت افرادی را بگیرند که... گناهکار نبوده‏اند...».