نسخه چاپی | ارسال به دوستان

کارکنان وزارت راه و ترابری کارکنان وزارت نیرو و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن برشمردن ویژگی‏های حکومت محرومان و مستضعفان خوف نداشتن از قدرت‏ها را یکی از این ویژگی‏ها دانستند؛ امام در همین رابطه و با توجه به تهدید صدام فرمودند: «در این قضیه‏ای که راجع به نفت ایران صدام... گفته که ما نفت ایران را می‏زنیم و طیاره‏هایی از فرانسه مثلاً می‏گیریم و نفت ایران را می‏زنیم ایران و کارفرمایان ایران ایستادند و گفتند اگر یک همچو غلطی بکنید ما نفت را به روی همة کشورهای خارجی می‏بندیم... آمریکا... به فکر این نباشد که به ایران می‏توانند یک ضرب شستی وارد کند». امام پشتیبانی مردم از حکومت را یکی از ویژگی‏های حکومت محرومان دانستند، امام خمینی در پایان به کشورهای منطقه که با امکانات و پول خود به صدام کمک می‏کنند هشدار دادند و از آنان خواستند پیش از آنکه دیر شود در رفتار خود تجدیدنظر کنند.

کارکنان وزارت راه و ترابری کارکنان وزارت نیرو و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن برشمردن ویژگی‏های حکومت محرومان و مستضعفان خوف نداشتن از قدرت‏ها را یکی از این ویژگی‏ها دانستند؛ امام در همین رابطه و با توجه به تهدید صدام فرمودند: «در این قضیه‏ای که راجع به نفت ایران صدام... گفته که ما نفت ایران را می‏زنیم و طیاره‏هایی از فرانسه مثلاً می‏گیریم و نفت ایران را می‏زنیم ایران و کارفرمایان ایران ایستادند و گفتند اگر یک همچو غلطی بکنید ما نفت را به روی همة کشورهای خارجی می‏بندیم... آمریکا... به فکر این نباشد که به ایران می‏توانند یک ضرب شستی وارد کند». امام پشتیبانی مردم از حکومت را یکی از ویژگی‏های حکومت محرومان دانستند، امام خمینی در پایان به کشورهای منطقه که با امکانات و پول خود به صدام کمک می‏کنند هشدار دادند و از آنان خواستند پیش از آنکه دیر شود در رفتار خود تجدیدنظر کنند.