نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در نامه ای خطاب به اعضای شورای نگهبان امام خمینی فرمودند: «با توجه به ... گزارش نماینده اینجانب در امر انتخابات صحت آن محرز و آن را اعلام نمایند تا انتخابات (دور دوم ) در موعد مقرر در روز قدس انجام گیرد... .کسانی که احتیاط یا وسوسه ای در امر انتخابات می کنند بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام نمایند».

در نامه ای خطاب به اعضای شورای نگهبان امام خمینی فرمودند: «با توجه به ... گزارش نماینده اینجانب در امر انتخابات صحت آن محرز و آن را اعلام نمایند تا انتخابات (دور دوم ) در موعد مقرر در روز قدس انجام گیرد... .کسانی که احتیاط یا وسوسه ای در امر انتخابات می کنند بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام نمایند».