نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* پرسنل کمیته شمیرانات به همراه آقایان مهدی امام جمارانی، مهدی کروبی، مهدی شاه آبادی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی خطاب به آنان فرمودند: «... من شما را مثل سربازهای صدر اسلام می‏بینم ... . من به شما مژده پیروزی می دهم... این دسته از اشرار که الآن مشغول شرارت هستند چیزی نیستند، اینها دفن خواهند شد».

* اهالی کرد روستای قارنا و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی درباره حادثه تأسف برانگیز کشتار روستای قارنا فرمودند: «... خداوندا! تو می دانی که... ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم... اینها [که مرتکب این جنایت شدند] جز اشخاصی که مربوط به نظام اسلامی و جمهوری اسلامی باشد بدانبد که اینها نبودند... اینها از اشرار بوده‏اند که باید انشاءالله تعقیب یشوند... انشاءالله امیدواریم جبران بشود...».

* پزشکان و پرستاران و کارکنان فنی و اداری مراکز پزشکی فیض وابسته به دانشگاه اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی با طرح مشکل غربزدگی فرمودند: «... مهم پاکسازی افکار است. این را من کراراً گفته ام، لازم می دانم که هر گروهی و طبقه ای که بیایند تکرار کنم... آن چیزی که الآن برای همه ما لازم است این است که ما خودمان را از این غربزدگی نجات بدهیم. بفهمانیم به خودمان که شرقی هستیم و اهل شرق هستیم و مأثر شرق را احیا کنیم... عمده استقل

* پرسنل کمیته شمیرانات به همراه آقایان مهدی امام جمارانی، مهدی کروبی، مهدی شاه آبادی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی خطاب به آنان فرمودند: «... من شما را مثل سربازهای صدر اسلام می‏بینم ... . من به شما مژده پیروزی می دهم... این دسته از اشرار که الآن مشغول شرارت هستند چیزی نیستند، اینها دفن خواهند شد».
* اهالی کرد روستای قارنا و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی درباره حادثه تأسف برانگیز کشتار روستای قارنا فرمودند: «... خداوندا! تو می دانی که... ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم... اینها [که مرتکب این جنایت شدند] جز اشخاصی که مربوط به نظام اسلامی و جمهوری اسلامی باشد بدانبد که اینها نبودند... اینها از اشرار بوده‏اند که باید انشاءالله تعقیب یشوند... انشاءالله امیدواریم جبران بشود...».
* پزشکان و پرستاران و کارکنان فنی و اداری مراکز پزشکی فیض وابسته به دانشگاه اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی با طرح مشکل غربزدگی فرمودند: «... مهم پاکسازی افکار است. این را من کراراً گفته ام، لازم می دانم که هر گروهی و طبقه ای که بیایند تکرار کنم... آن چیزی که الآن برای همه ما لازم است این است که ما خودمان را از این غربزدگی نجات بدهیم. بفهمانیم به خودمان که شرقی هستیم و اهل شرق هستیم و مأثر شرق را احیا کنیم... عمده استقلال، استقلال روحی و فکری است». امام خمینی با طرح تبلیغات دروغین رژیم شاهنشاهی درباره تمدن بزرگ فرمودند: «حتی... وقتی که می خواستند آن شاهنشاهی کثیف را جشن بگیرند، برای طراحی پیراهن فلان، از اروپا [خیاط] آوردند...». امام خمینی با اشاره به هراس غرب از تربیت انسان متعهد در شرق فرمودند: «... آنها بنایشان این است که ارعاب کنند، بترسانند، ما نباید بترسیم، باید متحول شویم از این غربیت به شرقیت، یعنی خودمان را بشناسیم؛ بدانیم ما خودمان چه کاره ایم. زندگی ما چه جوری باید باشد؛ وضع ما چه جور باید باشد. نمی گویم علوم غرب و علوم شرق را قبول نکنیم. نخیر، اینها را باید قبول کنیم. اما نباید خودمان را ببازیم».