نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام به آقای سید محمد باقر موسوی درچه ای در امور شرعیه اجازه دادند.

امام به آقای سید محمد باقر موسوی درچه ای در امور شرعیه اجازه دادند.