نسخه چاپی | ارسال به دوستان

خانواده‏های شهدای جنگ تحمیلی خوزستان با امام خمینی دیدارکردند؛ امام خمینی از مردم خوزستان و خانواده‏های شهدا تجلیل کردند و فرمودند: «امیدوارم که ملت ایران با این روحیة بزرگی که دارد به تمام قدرت‏های فاسد غلبه کند و... بزودی کشور ما از لوث این جنایتکاران پاک شود...».

خانواده‏های شهدای جنگ تحمیلی خوزستان با امام خمینی دیدارکردند؛ امام خمینی از مردم خوزستان و خانواده‏های شهدا تجلیل کردند و فرمودند: «امیدوارم که ملت ایران با این روحیة بزرگی که دارد به تمام قدرت‏های فاسد غلبه کند و... بزودی کشور ما از لوث این جنایتکاران پاک شود...».