نسخه چاپی | ارسال به دوستان

خانوادة شهدای فاجعة 7 تیر و اعضای دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان شهدا و تجلیل از شهیدبهشتی و یارانش فرمودند: «... ملت ما امروز تکلیفش این است که تمام افراد، تمام افراد ملت، چشم و گوششان را باز کنند و رفت و آمدهای آنها [افراد مشکوک] را کنترل کنند... امروز باید همة شما سازمان اطلاعات باشید...»؛ امام تأکید کردند که این حوادث نباید از اهمیت توجه به جنگ و شرکت آگاهانه در انتخابات، کم کند؛ امام جنگ تحمیلی و ترورهای منافقین را همه در راستای جنگ آمریکا با ملت ایران دانستند و فرمودند: «... نباید ما فراموش کنیم که در جنگ با آمریکا هستیم...».

خانوادة شهدای فاجعة 7 تیر و اعضای دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان شهدا و تجلیل از شهیدبهشتی و یارانش فرمودند: «... ملت ما امروز تکلیفش این است که تمام افراد، تمام افراد ملت، چشم و گوششان را باز کنند و رفت و آمدهای آنها [افراد مشکوک] را کنترل کنند... امروز باید همة شما سازمان اطلاعات باشید...»؛ امام تأکید کردند که این حوادث نباید از اهمیت توجه به جنگ و شرکت آگاهانه در انتخابات، کم کند؛ امام جنگ تحمیلی و ترورهای منافقین را همه در راستای جنگ آمریکا با ملت ایران دانستند و فرمودند: «... نباید ما فراموش کنیم که در جنگ با آمریکا هستیم...».