نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* سرلشکر پاکروان رئیس ساواک در زندان عشرت آباد با امام خمینی ملاقات کرد. بعد از این ملاقات سرهنگ مولوی امام خمینی و آیت الله قمی را به خانه ای در داودیه منتقل کرد. با انتقال امام به خانه ای در داودیه، هزاران تن از مردم تهران به دستبوس ایشان شتافتند.

* خبرنگاران و عکاسان خارجی پس از دیدار امام خمینی، اخبار و عکس هایی از ایشان به سراسر دنیا مخابره کردند.

* امام خمینی در دیدار آقای بهبهانی با ایشان، تأکید کردند که جلوی انتخابات آینده را باید گرفت.

* سرلشکر پاکروان رئیس ساواک در زندان عشرت آباد با امام خمینی ملاقات کرد. بعد از این ملاقات سرهنگ مولوی امام خمینی و آیت الله قمی را به خانه ای در داودیه منتقل کرد. با انتقال امام به خانه ای در داودیه، هزاران تن از مردم تهران به دستبوس ایشان شتافتند.
* خبرنگاران و عکاسان خارجی پس از دیدار امام خمینی، اخبار و عکس هایی از ایشان به سراسر دنیا مخابره کردند.
* امام خمینی در دیدار آقای بهبهانی با ایشان، تأکید کردند که جلوی انتخابات آینده را باید گرفت.