نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در سالروز میلاد حضرت رضا و هجرت امام خمینی به پاریس، جانشین فرمانده ژاندارمری و پرسنل گردان امداد ناحیه یک ژاندارمری با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی بر پشتیبانی ملت از قوای نظامی و انتظامی تأکید کردند.

* خانواده کشته شدگان حادثه سینما رکس آبادان با امام خمینی دیدار کردند.

* صادق قطب زاده، سرپرست سازمان صدا و سیما و مسئولان و کارکنان سیمای جمهوری اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره لزوم اسلامی شدن صدا و سیما و اهمیت رادیو و تلویزیون در آموزش مردم برای حاضران سخنرانی کردند.

* در سالروز میلاد حضرت رضا و هجرت امام خمینی به پاریس، جانشین فرمانده ژاندارمری و پرسنل گردان امداد ناحیه یک ژاندارمری با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی بر پشتیبانی ملت از قوای نظامی و انتظامی تأکید کردند.
* خانواده کشته شدگان حادثه سینما رکس آبادان با امام خمینی دیدار کردند.
* صادق قطب زاده، سرپرست سازمان صدا و سیما و مسئولان و کارکنان سیمای جمهوری اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره لزوم اسلامی شدن صدا و سیما و اهمیت رادیو و تلویزیون در آموزش مردم برای حاضران سخنرانی کردند.