نسخه چاپی | ارسال به دوستان

طی حکمی خطاب به آقای امام جمارانی نماینده امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه امام خمینی در مورد تعیین متولی برای بقاع متبرکه و اماکن مقدسه فرمودند: «مطابق مقررات و قانون عمل شود».

طی حکمی خطاب به آقای امام جمارانی نماینده امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه امام خمینی در مورد تعیین متولی برای بقاع متبرکه و اماکن مقدسه فرمودند: «مطابق مقررات و قانون عمل شود».