نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* کارکنان جهاد سازندگی تبریز با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در تحلیل مفصلی درباره علل پیروزی انقلاب اسلامی و تحول روحی ملت ایران به حوادث آذربایجان اشاره فرمودند و گفتند: «... من متأسف می شوم از اینکه می بینم در محیط آذربایجان که محیطی بوده است که همیشه طرفدار اسلام، همیشه طرفدار استقلال کشور، یک ... ریشه‏های فاسدی پیدا بشوند که بخواهند بدنام کنند آذربایجان را...». امام خمینی خطاب به مردم آذربایجان گفتند: «... شما سرافراز در ایران و در دنیا بودید. برای اینکه همه توطئه ها که واقع می شد، می شکستید. شما در صف اول بودید در مشروطه و بعد از مشروطه... شما خیابانی دارید و ستارخان دارید و باقرخان... مرحوم آقامیرزا صادق آقا [انگجی] از مجاهدین بود... نگذارید شما را آلوده کنند و این نشان الهی که در پیشانی‏های آذربایجانی هاست اینها بکنند و به جای او چیز دیگر بچسبانند...».

* کارکنان ذوب آهن اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار بر لزوم اجتناب از کم کاری در نهادها و ادارات و کارخانه‏ها تأکید کردند.

* دانشجویان انجمن اسلامی دانشکده حقوق و دانشسرای اردبیل با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام در سخنان نسبتاً مفصلی درباره لزوم بازگشت به خویشتن و رسیدن به استقلال فکری و فرهنگی فرمودند: «... شما دانشجویان عزیز خودتان در صدد باشید که از این غربزدگی بیرون بیایی

* کارکنان جهاد سازندگی تبریز با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در تحلیل مفصلی درباره علل پیروزی انقلاب اسلامی و تحول روحی ملت ایران به حوادث آذربایجان اشاره فرمودند و گفتند: «... من متأسف می شوم از اینکه می بینم در محیط آذربایجان که محیطی بوده است که همیشه طرفدار اسلام، همیشه طرفدار استقلال کشور، یک ... ریشه‏های فاسدی پیدا بشوند که بخواهند بدنام کنند آذربایجان را...». امام خمینی خطاب به مردم آذربایجان گفتند: «... شما سرافراز در ایران و در دنیا بودید. برای اینکه همه توطئه ها که واقع می شد، می شکستید. شما در صف اول بودید در مشروطه و بعد از مشروطه... شما خیابانی دارید و ستارخان دارید و باقرخان... مرحوم آقامیرزا صادق آقا [انگجی] از مجاهدین بود... نگذارید شما را آلوده کنند و این نشان الهی که در پیشانی‏های آذربایجانی هاست اینها بکنند و به جای او چیز دیگر بچسبانند...».
* کارکنان ذوب آهن اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار بر لزوم اجتناب از کم کاری در نهادها و ادارات و کارخانه‏ها تأکید کردند.
* دانشجویان انجمن اسلامی دانشکده حقوق و دانشسرای اردبیل با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام در سخنان نسبتاً مفصلی درباره لزوم بازگشت به خویشتن و رسیدن به استقلال فکری و فرهنگی فرمودند: «... شما دانشجویان عزیز خودتان در صدد باشید که از این غربزدگی بیرون بیایید... شرق خودش را گم کرده و شرق باید خودش را پیدا کند...».
* کارکنان جهاد سازندگی و رادیو و تلویزیون تبریز با امام خمینی دیدار کردند. امام در بیاناتی فرمودند: « ... امروز روزی است که اگر ایران آرامش نباشد، هیچ کار اصلاحی را نمی‏شود انجام داد... آنها که می خواهند جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکند در این کشور، و کشور مستقل و آزاد باشد، تشنج ایجاد می‏کنند...». امام خمینی در پایان فرمودند: «... من سفارشم به همه این است که از تشنج‏ها و از تحصن ها و از راهپیمایی های برخلاف خودداری بکنند...».