نسخه چاپی | ارسال به دوستان

خانواده های شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار همگان را به استقامت در برابر سختی ها فراخواندند.

خانواده های شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار همگان را به استقامت در برابر سختی ها فراخواندند.