نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی آقای طاهری خرم آبادی را به مجدداً به عنوان نمایندة خود در سپاه پاسداران تعیین فرمودند.

امام خمینی آقای طاهری خرم آبادی را به مجدداً به عنوان نمایندة خود در سپاه پاسداران تعیین فرمودند.