نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره شیوه حکومت پیامبر و مبارزه روحانیت. امام فرمودند: سند اسلام قرآن است، امام با ذکر نمونه هایی از سلوک رهبران کمونیست به زندگی امام علی (ع) اشاره کردند و با اشاره به حمایت آمریکا و انگلیس، همگان را مکلف به مبارزه با شاه دانستند، همه ایران یک حرف دارد شاه باید برود.

* سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره شیوه حکومت پیامبر و مبارزه روحانیت. امام فرمودند: سند اسلام قرآن است، امام با ذکر نمونه هایی از سلوک رهبران کمونیست به زندگی امام علی (ع) اشاره کردند و با اشاره به حمایت آمریکا و انگلیس، همگان را مکلف به مبارزه با شاه دانستند، همه ایران یک حرف دارد شاه باید برود.