نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به تلگرامی که به نام هجده تن از ائمه جماعت کردستان منتشر شده و در آن ادعا شده بود که امام خمینی بر ضد کردها و اهل تسنن بسیج عمومی کرده‏اند، امام خمینی با ارسال پیامی این مطلب را تکذیب کردند. امام در پیامشان فرمودند: «... پرواضح است که سران اشرار یا جعل امضا به اسم علما نموده‏اند و یا علما و ائمه جماعت را الزام به امضا نموده اند، مع ذلک لازم است برای چندمین بار به استحضار علمای کردستان و سایر طبقات برسانم: این سران خائن چون خود را شکست خورده و مورد تنفر ملت ایران می دانند، دست به این تشبثات واهی زده اند. از اول پیروزی انقلاب تاکنون، در هر موقعیتی که پیش آمده است، اعلام کرده ایم که در اسلام کرد و ترک و فارس و بلوچ و لرد و ترکمن و غیر اینها مطرح نیست. اسلام برای همه است؛ و جمهوری اسلامی حق همه گروه ها را با عدالت اسلامی ادا خواهد کرد».

* خانواده شهید محمد قراشاهی (فرمانده تیپ سقز) و نماینده نیروی زمینی ارتش و بانوان عضو مکتب ولی عصر با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی به طرح مسئله تلاش غرب در بی هویت ساختن ملل شرق و توطئه دولت های غربی و عوامل داخلی آنها در تضعیف اسلام و روحانیت در رژیم گذشته پرداختند. امام خمینی در ادامه تحلیل خود به تبلیغات گروه‏های چپ درباره ادیان و اسلام و روحانیت پرداختند و به این اتهام قدیمی آنها که روحانیت و ادیان همواره با مستکبران و طبقات حاکم

* در پاسخ به تلگرامی که به نام هجده تن از ائمه جماعت کردستان منتشر شده و در آن ادعا شده بود که امام خمینی بر ضد کردها و اهل تسنن بسیج عمومی کرده‏اند، امام خمینی با ارسال پیامی این مطلب را تکذیب کردند. امام در پیامشان فرمودند: «... پرواضح است که سران اشرار یا جعل امضا به اسم علما نموده‏اند و یا علما و ائمه جماعت را الزام به امضا نموده اند، مع ذلک لازم است برای چندمین بار به استحضار علمای کردستان و سایر طبقات برسانم: این سران خائن چون خود را شکست خورده و مورد تنفر ملت ایران می دانند، دست به این تشبثات واهی زده اند. از اول پیروزی انقلاب تاکنون، در هر موقعیتی که پیش آمده است، اعلام کرده ایم که در اسلام کرد و ترک و فارس و بلوچ و لرد و ترکمن و غیر اینها مطرح نیست. اسلام برای همه است؛ و جمهوری اسلامی حق همه گروه ها را با عدالت اسلامی ادا خواهد کرد».
* خانواده شهید محمد قراشاهی (فرمانده تیپ سقز) و نماینده نیروی زمینی ارتش و بانوان عضو مکتب ولی عصر با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی به طرح مسئله تلاش غرب در بی هویت ساختن ملل شرق و توطئه دولت های غربی و عوامل داخلی آنها در تضعیف اسلام و روحانیت در رژیم گذشته پرداختند. امام خمینی در ادامه تحلیل خود به تبلیغات گروه‏های چپ درباره ادیان و اسلام و روحانیت پرداختند و به این اتهام قدیمی آنها که روحانیت و ادیان همواره با مستکبران و طبقات حاکم و بر ضد طبقات محروم، همکاری داشته اند پاسخ دادند و فرمودند: «... تاریخ اسلام که دیگر خیلی دور نیست. راجع به همه ادیان اینها [این مطالب] را می گویند. خوب، این تاریخ هست... سران ادیان که انبیا بودند، اینها از طبقه مستضعف قیام کردند و طبقه مستضعف را بر ضد قدرت ها شوراندند... عکس آنکه نویسنده های خائن ما و نویسنده های خائن تر خارجی ها می گویند که دین افیون جامعه است و انبیا آمده اند که جامعه را با افیون خراب بکنند و قدرتمندها و طاغوت ها جامعه را بمکند. درست وقتی تاریخ انبیا را ملاحظه می کنید، عکس این است...». امام آن گاه به تشریح جایگاه علما و روحانیون در مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری دوران معاصر پرداختند و فرمودند: «... اینها از روحانیت می ترسند...».
* امام خمینی آقای حائری فومنی را مأمور رسیدگی به وضع منطقه فومنات کردند.