نسخه چاپی | ارسال به دوستان

قرارداد ایران و شوروی در مورد تأسیس ذوب آهن در برابر صدور گاز بین طرفین امضا شد.

قرارداد ایران و شوروی در مورد تأسیس ذوب آهن در برابر صدور گاز بین طرفین امضا شد.