نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت شهادت محمدعلی رجایی رئیس جمهور و محمدجواد باهنر نخست وزیر اقشار مختلف مردم با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «... آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی که با هم در جبهه‏های نبرد با قدرت‏های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند...». امام به نقش مردم در حمایت از نظام اشاره کردند و فرمودند: «... امروز که دو نفر شهید معظم از ما رفته است، سرتاسر کشور ما به عزا نشسته است و سرتاسر کشور ما انسجام خودش را حفظ می‏کند و حفظ کرده است و فردا که اعلام می‏کنند برای انتخاب رئیس جمهور، همة این مردم برای انتخاب حاضرند... .». امام دربارة ماهیت منافقین فرمودند: «... من ابن ملجم را از اینها مردتر می‏دانم... اینها آن مردانگی آن نامرد را هم ندارند و بطور دزدی یک کاری انجام می‏دهند و خودشان را اصلاً ظاهر نمی‏کنند...».

به مناسبت شهادت محمدعلی رجایی رئیس جمهور و محمدجواد باهنر نخست وزیر اقشار مختلف مردم با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «... آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی که با هم در جبهه‏های نبرد با قدرت‏های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند...». امام به نقش مردم در حمایت از نظام اشاره کردند و فرمودند: «... امروز که دو نفر شهید معظم از ما رفته است، سرتاسر کشور ما به عزا نشسته است و سرتاسر کشور ما انسجام خودش را حفظ می‏کند و حفظ کرده است و فردا که اعلام می‏کنند برای انتخاب رئیس جمهور، همة این مردم برای انتخاب حاضرند... .». امام دربارة ماهیت منافقین فرمودند: «... من ابن ملجم را از اینها مردتر می‏دانم... اینها آن مردانگی آن نامرد را هم ندارند و بطور دزدی یک کاری انجام می‏دهند و خودشان را اصلاً ظاهر نمی‏کنند...».