نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* خانواده‏های شهدا و امدادگران شهرهای شیراز و تهران، کارکنان شرکت هپکو با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در بیاناتی مفصل درباره رمز پیروزی انقلاب و مراحل پرخطر و مهمی که انقلاب پشت سرگذاشته و توطئه و کارشکنی مرحله به مرحله ضدانقلاب برای حاضران سخنرانی کردند. امام خمینی ضمن بیاناتشان فرمودند: «... یکی از مسائل دیگری هم که باز شیاطین دارند دنبال می‏کنند و ما باید توجه داشته باشیم این است که کارهایی که انجام می‏گیرد، چه از دولت و چه از ملت، چه از پاسدارها و چه از کمیته‏ها، چه از دادگاه‏ها و چه از نظامی‏ها... توجه داشته باشند که روی موازین اسلام انجام بگیرد...». امام بر لزوم حفظ موازین شرعی در احکام دادگاه‏های انقلاب تأکید بسیار کردند.

* بانوان آذربایجانی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در تحلیل مفصلی درباره حوادث آذربایجان و فتنه انگیزی‏های دشمنان انقلاب از مردم آذربایجان خواستند در برابر تحرکات عمال خارجی هوشیاری باشند.

* نمایندگان اقشار مختلف مردم آذربایجان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با یادآوری نقش ویژه آذربایجان در تمامی نهضت‏های تاریخ معاصر از مردم آذربایجان درخواست کردند با هوشیاری کامل در برابر توطئه‏ها بایستند.

* خانواده‏های شهدا و امدادگران شهرهای شیراز و تهران، کارکنان شرکت هپکو با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در بیاناتی مفصل درباره رمز پیروزی انقلاب و مراحل پرخطر و مهمی که انقلاب پشت سرگذاشته و توطئه و کارشکنی مرحله به مرحله ضدانقلاب برای حاضران سخنرانی کردند. امام خمینی ضمن بیاناتشان فرمودند: «... یکی از مسائل دیگری هم که باز شیاطین دارند دنبال می‏کنند و ما باید توجه داشته باشیم این است که کارهایی که انجام می‏گیرد، چه از دولت و چه از ملت، چه از پاسدارها و چه از کمیته‏ها، چه از دادگاه‏ها و چه از نظامی‏ها... توجه داشته باشند که روی موازین اسلام انجام بگیرد...». امام بر لزوم حفظ موازین شرعی در احکام دادگاه‏های انقلاب تأکید بسیار کردند.
* بانوان آذربایجانی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در تحلیل مفصلی درباره حوادث آذربایجان و فتنه انگیزی‏های دشمنان انقلاب از مردم آذربایجان خواستند در برابر تحرکات عمال خارجی هوشیاری باشند.
* نمایندگان اقشار مختلف مردم آذربایجان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با یادآوری نقش ویژه آذربایجان در تمامی نهضت‏های تاریخ معاصر از مردم آذربایجان درخواست کردند با هوشیاری کامل در برابر توطئه‏ها بایستند.