نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت هفته دولت آقایان سیدعلی خامنه ای رئیس جمهور، میرحسین موسوی نخست وزیر و اعضای هیأت دولت به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار، امام خمینی ضمن تأکید بر لزوم حفظ آمادگی در برابر دشمن ، فرمودند: «مسأله بازسازی بسیار مهم است ، در بازسازی اگر بخواهند ملت سرخود کار کنند، فساد ایجاد می شود. اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند، قدرت ندارد، باید مردم همراهی کنند... .دولت باید به مردم مجال بدهد. به اینکه در کارها داخل بشوند».

به مناسبت هفته دولت آقایان سیدعلی خامنه ای رئیس جمهور، میرحسین موسوی نخست وزیر و اعضای هیأت دولت به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار، امام خمینی ضمن تأکید بر لزوم حفظ آمادگی در برابر دشمن ، فرمودند: «مسأله بازسازی بسیار مهم است ، در بازسازی اگر بخواهند ملت سرخود کار کنند، فساد ایجاد می شود. اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند، قدرت ندارد، باید مردم همراهی کنند... .دولت باید به مردم مجال بدهد. به اینکه در کارها داخل بشوند».