نسخه چاپی | ارسال به دوستان

گروهی از مردم مرزنشین کشور با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند؛ امام خمینی در سخنرانی خود ضمن اعلام رسوایی گروهک‏های مدعی طرفدار خلق، جنگ را منشأ ظهور فعالیت و تحرک و موجب وحدت و همبستگی مردم دانستند و بر پایداری و فداکاری ملت در دفاع از اسلام تأکید کردند و در مورد پیشنهاد مذاکره با عراق فرمودند: «ابداً قضیه صلح و قضیه سازش در کار نیست. ما اصلاً مذاکرات نمی‏کنیم با اینها؛ برای اینکه فاسد و مفسد هستند و ما با این اشخاص مذاکره نمی‏کنیم؛ بله، اگر اینها بروند کنار و از همه جا بیرون بروند و تسلیم شوند ما آن وقت ممکن است که به واسطة اینکه بین مسلمین خیلی ‎‏[تفرقه] نشود، ما هم یک سکوتی بکنیم».

گروهی از مردم مرزنشین کشور با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند؛ امام خمینی در سخنرانی خود ضمن اعلام رسوایی گروهک‏های مدعی طرفدار خلق، جنگ را منشأ ظهور فعالیت و تحرک و موجب وحدت و همبستگی مردم دانستند و بر پایداری و فداکاری ملت در دفاع از اسلام تأکید کردند و در مورد پیشنهاد مذاکره با عراق فرمودند: «ابداً قضیه صلح و قضیه سازش در کار نیست. ما اصلاً مذاکرات نمی‏کنیم با اینها؛ برای اینکه فاسد و مفسد هستند و ما با این اشخاص مذاکره نمی‏کنیم؛ بله، اگر اینها بروند کنار و از همه جا بیرون بروند و تسلیم شوند ما آن وقت ممکن است که به واسطة اینکه بین مسلمین خیلی ‎‏[تفرقه] نشود، ما هم یک سکوتی بکنیم».