نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پیامی کوتاه و پرشور، امام خمینی مردم ایران را به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و خنثی کردن توطئه ها دعوت کردند.

در پیامی کوتاه و پرشور، امام خمینی مردم ایران را به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و خنثی کردن توطئه ها دعوت کردند.