نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی به مناسبت کشتار روز اول محرم پیامی فرستادند و از سربازان دعوت کردند که از سربازخانه ها فرار کنند. امام تأکید کردند که اگر کسی از سیاسیون با بودن شاه خائن درصدد به دست گرفتن حکومت باشد مطرود و مخالف اسلام است و بر ملت است که او را طرد کند. امام به فرصت طلبان هشدار دادند.

* مصاحبه امام با تلویزیون سراسری ایتالیا درباره سرانجام اوضاع ایران.

* مصاحبه با رادیو کانادا درباره موقعیت شوروی پس از پیروزی انقلاب.

* سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره دلایل مخالفت با حکومت شاه؛ امام از مردم خواستند جلوی غارتگران را بگیرند . امام فرمودند قیام برای خدا شکست ندارد.

* امام خمینی به مناسبت کشتار روز اول محرم پیامی فرستادند و از سربازان دعوت کردند که از سربازخانه ها فرار کنند. امام تأکید کردند که اگر کسی از سیاسیون با بودن شاه خائن درصدد به دست گرفتن حکومت باشد مطرود و مخالف اسلام است و بر ملت است که او را طرد کند. امام به فرصت طلبان هشدار دادند.
* مصاحبه امام با تلویزیون سراسری ایتالیا درباره سرانجام اوضاع ایران.
* مصاحبه با رادیو کانادا درباره موقعیت شوروی پس از پیروزی انقلاب.
* سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره دلایل مخالفت با حکومت شاه؛ امام از مردم خواستند جلوی غارتگران را بگیرند . امام فرمودند قیام برای خدا شکست ندارد.