نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت تشکیل هیأت بررسی جنایات شاه و دولت آمریکا، امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران خواستار ادامه مبارزه با آمریکا شدند. امام خمینی در پیام خود خواستار شدند تا رونوشت کلیه مدارک مربوط به دخالت آمریکا و شاه خائن در اختیار هیأت بررسی و تحقیق جنایات دولت آمریکا و شاه قرار داده شود.

به مناسبت تشکیل هیأت بررسی جنایات شاه و دولت آمریکا، امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران خواستار ادامه مبارزه با آمریکا شدند. امام خمینی در پیام خود خواستار شدند تا رونوشت کلیه مدارک مربوط به دخالت آمریکا و شاه خائن در اختیار هیأت بررسی و تحقیق جنایات دولت آمریکا و شاه قرار داده شود.