نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در مراسم سخنرانی شاه و کارتر در کاخ سفید پلیس آمریکا برای مقابله با تظاهرکنندگان مجبور به استفاده از گاز اشک آور شد، به طوری که شاه و کارتر نیز اشک از چشمانشان جاری شد.

در مراسم سخنرانی شاه و کارتر در کاخ سفید پلیس آمریکا برای مقابله با تظاهرکنندگان مجبور به استفاده از گاز اشک آور شد، به طوری که شاه و کارتر نیز اشک از چشمانشان جاری شد.