نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی فرارسیدن ایام حج خطاب به مسلمانان جهان و زائران بیت‏الله الحرام پیامی فرستادند؛ امام مسلمانان جهان را به وحدت و قیام در برابر ابرقدرت‏ها و دست نشاندگان آنها دعوت کردند.

* به مناسبت شهادت آقایان علی قدوسی دادستان کل انقلاب و سرهنگ وحید دستجردی رئیس شهربانی کل کشور امام خمینی پیامی فرستادند.

* در پاسخ به پیام تسلیت عبدالرئوف القاسم نخست وزیر سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و فرمودند: «... این حوادث ناگوار... ما را از تهمت‏های ناروایی که به ما می‏زنند تا جایی که بیشرمانه نسبت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسراییل غاصب را به ما می‏دهند، بی‏نیاز می‏سازد».

* در پاسخ به پیام تسلیت شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیام از وی تشکر کردند و فرمودند: «... حتماً اطلاع دارید که اخیراً شیطان بزرگ در کنار توطئه‏های خود، نسبت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسراییل غاصب را به ما داده و با این توطئه... قصد منزوی کردن ما را در میان برادران عرب و مسلمانان جهان دارند...».

* در پاسخ به پیام تسلیت محمدبن احمدعبدالعزیز نخست وزیر الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و به توط

* امام خمینی فرارسیدن ایام حج خطاب به مسلمانان جهان و زائران بیت‏الله الحرام پیامی فرستادند؛ امام مسلمانان جهان را به وحدت و قیام در برابر ابرقدرت‏ها و دست نشاندگان آنها دعوت کردند.
* به مناسبت شهادت آقایان علی قدوسی دادستان کل انقلاب و سرهنگ وحید دستجردی رئیس شهربانی کل کشور امام خمینی پیامی فرستادند.
* در پاسخ به پیام تسلیت عبدالرئوف القاسم نخست وزیر سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و فرمودند: «... این حوادث ناگوار... ما را از تهمت‏های ناروایی که به ما می‏زنند تا جایی که بیشرمانه نسبت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسراییل غاصب را به ما می‏دهند، بی‏نیاز می‏سازد».
* در پاسخ به پیام تسلیت شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیام از وی تشکر کردند و فرمودند: «... حتماً اطلاع دارید که اخیراً شیطان بزرگ در کنار توطئه‏های خود، نسبت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسراییل غاصب را به ما داده و با این توطئه... قصد منزوی کردن ما را در میان برادران عرب و مسلمانان جهان دارند...».
* در پاسخ به پیام تسلیت محمدبن احمدعبدالعزیز نخست وزیر الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و به توطئه ابرقدرت‏ها در رابطه با متهم کردن ایران به خرید اسلحه از اسراییل اشاره فرمودند.
* در پاسخ به پیام تسلیت شیخ خلیفه بن حمدآل ثانی امیر قطر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و اتهام خرید اسلحه از اسراییل را رد نمودند.
* در پاسخ به پیام تسلیت ژنرال سوهارتو رئیس جمهور اندونزی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و اتهام خرید اسلحه از اسراییل و ایجاد رابطه با آن کشور را رد کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت یه چین ارینگ رئیس کمیتة ملی چین به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام پیام تشکری برای وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت هنریک یابلوفسکی رئیس جمهور و وجسک یاروزلسکی نخست وزیر لهستان به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام پیام تشکری برای آن دو ارسال کردند و فرمودند: «... این بیشرمان [ایادی آمریکا] درکنار این دسیسه‏ها... هرگونه تهمتی حتی تهمت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با رژیم خونخوار اسراییل را نیز به ما نسبت داده و... قصد انزوا کشیدن ما را در میان ملل آزاد و انقلابی جهان دارند...».
* در پاسخ به پیام تسلیت ترونگ شین رئیس جمهور و فام وان دونگ نخست وزیر ویتنام به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از آن دو تشکر کردند و فرمودند: «... دستگاه‏های تبلیغاتی غرب ما را به خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسراییل خون آشام متهم نموده و نقشة انزوای ما را در میان ملت‏های آزاد و انقلابی در سر می‏پرورانند».
* در پاسخ به پیام تسلیت آنتون برتیگیگ رئیس جمهور مالت به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند.
* اعضای ستاد بزرگداشت هفتة جنگ با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خواستار شرکت همة گروه‏های رزمنده در مراسم بزرگداشت هفته جنگ شدند.