نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران درباره مسائل عمومی ایران.

مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران درباره مسائل عمومی ایران.