نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی حساب شماره 100 را به منظور خانه سازی برای مستضعفان افتتاح کردند و از همه خواستند برای کمک به ساختن خانه برای مستضعفان بشتابند.

* بانوان و دختران دانش آموز شهرستان کاشان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن تجلیل از مقام زنان فرمودند: «امیدوارم که دوشادوش مردان در قضیه مجلس ﻣؤسسان و مجلس شورای ملی رﺃی بدهید».

* نمایندگان عشایر بختیاری شهرستان ایذه با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی ضمن اشاره به جنایت های رضاشاه نسبت به عشایر فرمودند: «همان طوری که در رفراندوم رﺃی دادید و موفق شدید و تقریباً صددرصد رفراندوم پیروز شد، همانطور در مجلس ﻣؤسسان نیز جدیت کنید و آرای خودتان را برای اشخاص بیدار، امین، ﻣؤمن مسلم وطن خواه به صندوق هایی که بعدها ... درست می شود بریزید».

* گروهی از عشایر لرستان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می کند».

* پرسنل لشکر یک پیاده با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «ما و اسلام پشتیبان شما هستیم. شما دلخوش باشید آزرده نشوید از بعضی اخلالگران که حرف های بیجا می زنند».

* امام خمینی حساب شماره 100 را به منظور خانه سازی برای مستضعفان افتتاح کردند و از همه خواستند برای کمک به ساختن خانه برای مستضعفان بشتابند.
* بانوان و دختران دانش آموز شهرستان کاشان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن تجلیل از مقام زنان فرمودند: «امیدوارم که دوشادوش مردان در قضیه مجلس ﻣؤسسان و مجلس شورای ملی رﺃی بدهید».
* نمایندگان عشایر بختیاری شهرستان ایذه با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی ضمن اشاره به جنایت های رضاشاه نسبت به عشایر فرمودند: «همان طوری که در رفراندوم رﺃی دادید و موفق شدید و تقریباً صددرصد رفراندوم پیروز شد، همانطور در مجلس ﻣؤسسان نیز جدیت کنید و آرای خودتان را برای اشخاص بیدار، امین، ﻣؤمن مسلم وطن خواه به صندوق هایی که بعدها ... درست می شود بریزید».
* گروهی از عشایر لرستان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می کند».
* پرسنل لشکر یک پیاده با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «ما و اسلام پشتیبان شما هستیم. شما دلخوش باشید آزرده نشوید از بعضی اخلالگران که حرف های بیجا می زنند».