نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی با پیشنهاد آقایان کروبی و صانعی برای تسریع در امر رسیدگی به پرونده غارتگران بیت المال و تعیین آقای نیری برای این کار موافقت فرمودند و در نامه‏ای خطاب به آقای موسوی اردبیلی موافقت خود را اعلام کردند.

* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آقای احمدی عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، فرمودند: «از این پس مدرسه دارالشفای قم در صورت توافق شورای مدیریت حوزه علمیه قم زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی اداره گردد».

* امام خمینی با پیشنهاد آقایان کروبی و صانعی برای تسریع در امر رسیدگی به پرونده غارتگران بیت المال و تعیین آقای نیری برای این کار موافقت فرمودند و در نامه‏ای خطاب به آقای موسوی اردبیلی موافقت خود را اعلام کردند.
* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آقای احمدی عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، فرمودند: «از این پس مدرسه دارالشفای قم در صورت توافق شورای مدیریت حوزه علمیه قم زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی اداره گردد».