نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* موج تظاهرات در تمام شهرهای ایران در اعتراض به مقاله روزنامة اطلاعات و توهین به امام خمینی به راه افتاد، حوزه علمیه قم تعطیل شد و مردم قم با چوب و چماق به مأموران حمله کردند.

* موج تظاهرات در تمام شهرهای ایران در اعتراض به مقاله روزنامة اطلاعات و توهین به امام خمینی به راه افتاد، حوزه علمیه قم تعطیل شد و مردم قم با چوب و چماق به مأموران حمله کردند.