نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان فکوری وزیر دفاع و فرماندة نیروی هوایی، چمران نمایندة امام در شورای عالی دفاع، خلبان و پرسنل نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام دربارة پیوند قوای مسلح با روحانیون و رعایت حدود وظایف مربوطه برای حاضران سخنانی ایراد فرمودند. امام دربارة رعایت حدود و وظایف روحانیت در ارتش تذکراتی دادند و در عین حال سفارش کردند که حضور روحانیت در ارتش به نفع نظامیان است و نظامیان باید با روحانیون همکاری داشته باشند.

آقایان فکوری وزیر دفاع و فرماندة نیروی هوایی، چمران نمایندة امام در شورای عالی دفاع، خلبان و پرسنل نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام دربارة پیوند قوای مسلح با روحانیون و رعایت حدود وظایف مربوطه برای حاضران سخنانی ایراد فرمودند. امام دربارة رعایت حدود و وظایف روحانیت در ارتش تذکراتی دادند و در عین حال سفارش کردند که حضور روحانیت در ارتش به نفع نظامیان است و نظامیان باید با روحانیون همکاری داشته باشند.