نسخه چاپی | ارسال به دوستان

کشاورزان و اهالی گرگان، روحانیون و اهالی علی آباد، اهالی گنبد و ترکمن صحرا و بسیج شهرضا با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به توطئه ابرقدرت‏ها در القای نفاق و اختلاف در میان ملت فرمودند: «... الآن اجتماعاتی هست که به اسم شیعه و سنی بنابر ایجاد اختلاف دارند؛ همان طوری که وابستگان به قدرت بزرگ آمریکا در طائف این مسأله را طرح کردند... نقشة اختلاف بین برادران را ریختند و دنبال او در کشور خودمان هم اشخاصی دارند همان نقشه را پیاده می‏کنند؛ غافل از آنکه اگر ... قدرت‏های بزرگ در ایران برگردند، نه اسلامی و نه اهل سنتی و نه اهل تشیعی باقی می‏گذارد...». امام به عناصر مفسده جو و تفرقه افکن هشدار دادند: «... حقوق همة افراد، چه برادرهای اهل سنت و چه برادرهای اهل تشیع و چه آنهایی که اقلیت مذهبی رسمی دارند، حقوق آنها همه هم در قانون اساسی محفوظ شده است و هم اسلام برای همة آنها حقوق قائل است و با عدل اسلامی رفتار می‏کند. این قدر درصدد نباشید که بذر فتنه را بیفشانید». امام در بخش دیگری از سخنانشان در مورد دانشگاه‏ها فرمودند: «اگر آرامش در دانشگاه‏ها نباشد تمام زحمت‏های اساتید به باد فنا خواهد رفت... . البته علوم انسانی محتاج به یک انسان‏های متعهدی دارد. در سایر رشته‏ها... آن چیزی که مورد نظر است این است که اساتید مشغول به کار خودشان باشند و توطئه در کار نباشد، اما انگیزه‏های آنها یک انگیزه‏ه

کشاورزان و اهالی گرگان، روحانیون و اهالی علی آباد، اهالی گنبد و ترکمن صحرا و بسیج شهرضا با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به توطئه ابرقدرت‏ها در القای نفاق و اختلاف در میان ملت فرمودند: «... الآن اجتماعاتی هست که به اسم شیعه و سنی بنابر ایجاد اختلاف دارند؛ همان طوری که وابستگان به قدرت بزرگ آمریکا در طائف این مسأله را طرح کردند... نقشة اختلاف بین برادران را ریختند و دنبال او در کشور خودمان هم اشخاصی دارند همان نقشه را پیاده می‏کنند؛ غافل از آنکه اگر ... قدرت‏های بزرگ در ایران برگردند، نه اسلامی و نه اهل سنتی و نه اهل تشیعی باقی می‏گذارد...». امام به عناصر مفسده جو و تفرقه افکن هشدار دادند: «... حقوق همة افراد، چه برادرهای اهل سنت و چه برادرهای اهل تشیع و چه آنهایی که اقلیت مذهبی رسمی دارند، حقوق آنها همه هم در قانون اساسی محفوظ شده است و هم اسلام برای همة آنها حقوق قائل است و با عدل اسلامی رفتار می‏کند. این قدر درصدد نباشید که بذر فتنه را بیفشانید». امام در بخش دیگری از سخنانشان در مورد دانشگاه‏ها فرمودند: «اگر آرامش در دانشگاه‏ها نباشد تمام زحمت‏های اساتید به باد فنا خواهد رفت... . البته علوم انسانی محتاج به یک انسان‏های متعهدی دارد. در سایر رشته‏ها... آن چیزی که مورد نظر است این است که اساتید مشغول به کار خودشان باشند و توطئه در کار نباشد، اما انگیزه‏های آنها یک انگیزه‏های مختلفی است. یک امر طبیعی است... ولو انگیزة آنها با انگیزه‏های دیگران اختلاف داشته باشد،... مورد پذیرش هستند» . امام اظهار امیدواری کردند که دانشگاه‏ها بازگشایی شود.