نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* اعضای هیأت‏های اعزامی به هند و پاکستان و شرکت کننده در کنفرانس بین المللی به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام با توجه به کوتاهی‏ها در مورد تبلیغات، از آنان خواستند تا برای صدور انقلاب و معرفی انقلاب ایران با تودة مردم تماس بگیرند و آنها را روشن کنند.

* امام خمینی به آقای تیمسار قاسمعلی ظهیرنژاد رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، اجازه دادند تا با استفاده از اختیارات مقام رهبری، مأموریت‏ها و وظایف محوله را با مشورت رئیس جمهور انجام دهد.

* اعضای هیأت‏های اعزامی به هند و پاکستان و شرکت کننده در کنفرانس بین المللی به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام با توجه به کوتاهی‏ها در مورد تبلیغات، از آنان خواستند تا برای صدور انقلاب و معرفی انقلاب ایران با تودة مردم تماس بگیرند و آنها را روشن کنند.
* امام خمینی به آقای تیمسار قاسمعلی ظهیرنژاد رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، اجازه دادند تا با استفاده از اختیارات مقام رهبری، مأموریت‏ها و وظایف محوله را با مشورت رئیس جمهور انجام دهد.