نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به کسب تکلیف آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور از امام خمینی در مورد اموال مجهول المالک امام خمینی مقرر فرمودند که هیأتی مرکب از رئیس دیوان عالی کشور نماینده رئیس جمهور و نماینده نخست وزیر برای فروش این اموال و صرف آن در رفع نیاز فقرا تشکیل شود.

* امام خمینی به آقای سیدمحمدعلی هاشمی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

* در پاسخ به کسب تکلیف آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور از امام خمینی در مورد اموال مجهول المالک امام خمینی مقرر فرمودند که هیأتی مرکب از رئیس دیوان عالی کشور نماینده رئیس جمهور و نماینده نخست وزیر برای فروش این اموال و صرف آن در رفع نیاز فقرا تشکیل شود.
* امام خمینی به آقای سیدمحمدعلی هاشمی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.