نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی از قطع رابطه آمریکا و ایران استقبال کردند و در پیامی خطاب به ملت ایران فرمودند: «خبر قطع رابطه بین ایران و آمریکا را دریافت کردم و اگر کارتر در عمر خود یک کارکرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است همین قطع رابطه است». امام در بخش دیگری از پیام خود فرمودند: «ما امیدواریم که نابودی سرسپردگانی مثل سادات و صدام حسین بزودی انجام گیرد و ملت های شریف اسلامی به این انگل های خائن آن کنند که دسته ما با محمدرضای خائن کرد...». امام ملت عراق را به قیام بر ضد رژیم بعث فراخواندند.

امام خمینی از قطع رابطه آمریکا و ایران استقبال کردند و در پیامی خطاب به ملت ایران فرمودند: «خبر قطع رابطه بین ایران و آمریکا را دریافت کردم و اگر کارتر در عمر خود یک کارکرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است همین قطع رابطه است». امام در بخش دیگری از پیام خود فرمودند: «ما امیدواریم که نابودی سرسپردگانی مثل سادات و صدام حسین بزودی انجام گیرد و ملت های شریف اسلامی به این انگل های خائن آن کنند که دسته ما با محمدرضای خائن کرد...». امام ملت عراق را به قیام بر ضد رژیم بعث فراخواندند.