نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مسؤولان بنیاد شهید و مجروحان و معلولان بیمارستان‏های امام خمینی و شهیدمصطفی خمینی و خانوادة شهدای شهرستان‏های کرج با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی در مورد جریانی که در حال کنار گذاشتن روحانیت بوده و هست فرمودند: «... شما دیدید که در زمان قبل... یک جریانی بود که... روحانیون شاخص را رسوا کنند با دروغ و حیله. آقای بهشتی ـ رحمه‏الله ـ که یک نفر آدمی بود که مجاهد برای اسلام بود،... فعال بود، دانشمند بود، مدیر بود،... دیدید که در صحنة کشور چه فضاحت‏ها درآوردند اشرار و مردم را [ از او] منحرف کردند. یک وقت مردم بیدار شدند که بهشتی‏ای در کار نبود... من خوف این را دارم که... ملت ما یک وقت بیدار شود که روحانیت کنار رفته است و سلطة اجانب بر این مملکت بازگشته است...». امام خمینی ضمن حملة شدید به طرح فهد برای حل قضیة فلسطین، آن را به کلی مردود و غیرقابل قبول دانستند.

مسؤولان بنیاد شهید و مجروحان و معلولان بیمارستان‏های امام خمینی و شهیدمصطفی خمینی و خانوادة شهدای شهرستان‏های کرج با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی در مورد جریانی که در حال کنار گذاشتن روحانیت بوده و هست فرمودند: «... شما دیدید که در زمان قبل... یک جریانی بود که... روحانیون شاخص را رسوا کنند با دروغ و حیله. آقای بهشتی ـ رحمه‏الله ـ که یک نفر آدمی بود که مجاهد برای اسلام بود،... فعال بود، دانشمند بود، مدیر بود،... دیدید که در صحنة کشور چه فضاحت‏ها درآوردند اشرار و مردم را [ از او] منحرف کردند. یک وقت مردم بیدار شدند که بهشتی‏ای در کار نبود... من خوف این را دارم که... ملت ما یک وقت بیدار شود که روحانیت کنار رفته است و سلطة اجانب بر این مملکت بازگشته است...». امام خمینی ضمن حملة شدید به طرح فهد برای حل قضیة فلسطین، آن را به کلی مردود و غیرقابل قبول دانستند.