نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت عید سعید فطر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت قاضی عبدالستار کفیل ریاست جمهوری بنگلادش به محضرامام خمینی به مناسبت زلزلة کرمان، امام پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت لئونید برژنف صدر هیأت رئیسه شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت زلزلة کرمان، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت زلزلة کرمان، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت عید سعید فطر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت قاضی عبدالستار کفیل ریاست جمهوری بنگلادش به محضرامام خمینی به مناسبت زلزلة کرمان، امام پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت لئونید برژنف صدر هیأت رئیسه شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت زلزلة کرمان، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت زلزلة کرمان، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.